Sanfordą Pond 2008

 

Day                                        Hours                            Supervisor

 

Monday                                   3:30-5:30

 

 

Tuesday                                  3:30-5:30                       Nancy Olney

 

 

Wednesday                              3:30-5:30

 

 

Thursday                                 3:30-5:30

 

 

Friday                                     3:30-5:30

                                             7-9pm                                    Teen Center Staff

 

 

Saturday                                 12-2pm

                                             2-4pm        

                                             7-9pm                                    Teen Center Staff                     

 

 

Sunday                                   12-2

2-4